Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 | ฉบับที่ 167 / 2566


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนายพิสิษฐ์ ธนินรุ่งโรจน์ เป็นเวลา 10 ปี กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และกระทำการโดยมิชอบได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนรายหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ลูกค้าของ บล.อาร์เอชบี และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 –พฤษภาคม 2565 นายพิสิษฐ์ได้ชักชวนให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้โอนเงินให้นายพิสิษฐ์หลายครั้ง รวม 23 ล้านบาท แต่นายพิสิษฐ์กลับไม่ได้เปิดบัญชีให้แต่นำเงินไปซื้อขายในบัญชีของพี่สาวนายพิสิษฐ์ที่เปิดอยู่กับ บล.อาร์เอชบี และไม่ได้คืนเงินให้ผู้ลงทุนตามที่ตกลง ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย 

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายพิสิษฐ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และกระทำการโดยมิชอบได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของนายพิสิษฐ์ เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566***

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของบุคคลอื่นและไม่โอนเงินซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตและอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้ กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

____________________

* ข้อ 23(1) เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้ทุกประเภท เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

*** หมายความว่า หากนายพิสิษฐ์มายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน 2566 ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนายพิสิษฐ์


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ก.ล.ต. สั่งพักและเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน 12 ราย กรณีเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรม SSF Block Trade
ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต
ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต
ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต