Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 | ฉบับที่ 187 / 2566


ก.ล.ต. ร่วมการประชุม ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ครั้งที่ 39 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและการดำเนินงานของ ACMF ภายใต้ ACMF Action Plan 2564 - 2568 เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนในภูมิภาค 

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมผู้แทน เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อการดำเนินการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำแนวทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเงินเพื่อความยั่งยืน แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจที่เหมาะสมกับบริบทของอาเซียน และเห็นชอบคู่มือสำหรับการเสนอขายกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการทำงาน ASEAN CIS* (Handbook for ASEAN CIS-SRF) ภายใต้ ASEAN Green Lane และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ACMF ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการ ASEAN CIS รวมทั้งเห็นชอบแนวทางปรับปรุงวิธีการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ให้สอดคล้องกับแนวทางสากล และกำหนดการประเมิน ACGS ในปี 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมรับทราบการดำเนินการหลักของคณะทำงานต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนพัฒนาการของการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศสมาชิก การจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน และผลการศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงแผนในการพิจารณานำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (International Sustainability Standards Board: ISSB Standards) ไปปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ รวมทั้งเห็นชอบต่อการลงนามในข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง ACMF และ IFRS Foundation (ACMF-IFRS Foundation Dialogue on IFRS Sustainability Disclosure Standards: AID) 

ในโอกาสนี้ ก.ล.ต. ไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพให้แก่หน่วยงานกำกับของ สปป.ลาว ในปี 2567 พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณต่อ ADB และองค์กรต่าง ๆ สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคนิคและคำแนะนำสำหรับการดำเนินการของ ACMF เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับศักยภาพตลาดทุนอาเซียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักต่อไป

_____________________

หมายเหตุ : * Handbook for Cross-border Offerings of ASEAN Sustainable and Responsible Funds under ASEAN CIS Framework


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการจัดตั้ง “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม”
แถลงข่าวร่วม “การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567”
ก.ล.ต. – ThaiBMA จัดทำ “ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเปิดรับฟังความเห็น
ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง” และการบังคับใช้กฎหมาย
ก.ล.ต. ประสานความร่วมมือ DSI เกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณี STARK