Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ภายใต้โครงการ WE RISE Together เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยนำไปประยุกต์ใช้จริง



วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 | ฉบับที่ 241 / 2566


กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs) เป็นเวลา 2 วัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนและภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี ให้สังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงกระบวนการทางธุรกิจได้ ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องความเป็นผู้นำ สถานที่ทำงาน ตลาด และชุมชน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี: จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions” นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากบริษัทจดทะเบียน 30 แห่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WE RISE Together ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียผ่านโครงการความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย และดำเนินโครงการโดยสำนักงาน      UN Women ซึ่งโครงการ WE RISE Together มุ่งสนับสนุนซัพพลายเออร์ที่หลากหลายผ่านการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ หรือ Supplier Diversity through Gender-Responsive Procurement (SD-GRP) ในประเทศไทยและเวียดนาม

คุณอาลิยา เอล-ยะซีร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า ธุรกิจที่มีซัพพลายเออร์หลากหลายและจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางเป็นเจ้าของมากขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในท้ายที่สุด UN Women หวังว่ารายงาน 56-1 One Report (รายงานว่าด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลหรือ environmental, social and corporate governance – ESG) ของบริษัทต่าง ๆ จะทำให้มีการนำหลักการ WEPs และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องไปใช้มากขึ้น เช่น เครื่องมือการประเมินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender-Responsive Procurement assessment tools) ซึ่งจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่สังคมทุกภาคส่วนทั่วทั้งระบบตลาดทุนโดยยึดหลักธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านการ  นำหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีไปปฏิบัติจริง โดยเป็นหลักการที่เสนอแนวทางแก่บริษัทในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และชุมชน

คุณจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีความยินดีที่ได้สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งสอดรับกับแนวทางขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ โดย ก.ล.ต. มีเรือธงยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลผนวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มคุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า ดังนั้น เครื่องมือของ UN Women จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเปิดเผยข้อมูลนโยบายและการผลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ต่อไป”

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้จัดให้มีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวคิด SD-GRP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ WEPs หลักการที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการตลาด เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเสมอภาค   ที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่ภายในอุตสาหกรรมไปจนถึงทั้งห่วงโซ่อุปทาน

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ ปัจจุบันจะพบว่าบทบาทของสตรีในฐานะผู้นำองค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงต้นปี 2566 ได้มีการสำรวจพบว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนถึง 1 ใน 3 มีผู้บริหารองค์กรเป็นเพศหญิง ทั้งนี้ การดูแลความเท่าเทียมกันทางเพศนับเป็นหนึ่งในการพัฒนา
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุน สมาคมฯ ยังมีนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติของบริษัทจดทะเบียน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

คุณสุมณฑา สังข์ช่วง ผู้จัดการแผนกกำกับดูแลกิจการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพสตรีมาโดยตลอด เช่น มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานในบริษัท และการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ช่วยให้เราได้รับมุมมองใหม่ ๆ ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับชุมชนมากขึ้น”

สำนักงาน UN Women ... และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อส่งเสริมแนวทาง   ที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความหลากหลาย ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล







ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ประกาศผลการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ประชาชนรวมพลังเตือนภัยหลอกลงทุน
ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 40
ก.ล.ต. ร่วมเป็นสมาชิกฟอรัมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (TNFD forum)
ก.ล.ต. ไทยเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และภูมิภาคยุโรป
แถลงข่าวร่วม “การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567”