Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมหารือแนวทางยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 | ฉบับที่ 244 / 2566


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงแนวทางการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เพื่อช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับนายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมทั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมฯ ตลอดจนกรรมการของชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

“ก.ล.ต. เห็นว่าสมาคมฯ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมตลาดที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สำหรับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนั้น ก.ล.ต. เห็นว่า เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถรวมตัวกันฟ้องคดีได้ อันจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้น สมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ ก.ล.ต. จึงยินดีให้คำปรึกษาในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมทั้งสนับสนุนด้านข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้กระบวนการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ลงทุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องในการดำเนิน (1) โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน และ (2) โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญ (2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ (2.2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน

_______________________

 

 


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASEAN Taxonomy Board จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนอาเซียน
ก.ล.ต. สานต่อโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” เฟส 2 ผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าให้ความรู้ทางการเงินการลงทุน
ก.ล.ต. - สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดแปลแนวปฏิบัติในการนำข้อมูล ESG ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตราสารทุน ฉบับภาษาไทย
ความท้าทายสู่โอกาส : การขับเคลื่อนตลาดทุน
ก.ล.ต. ไทยเข้าร่วมประชุมเวทีระดับนานาชาติประจำปี (IOSCO Annual Meeting) ประเทศกรีซ