Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ต่อยอด “ศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน” ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 | ฉบับที่ 261 / 2566


ก.ล.ต. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน (ESG Product Platform) อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ “ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบวงจรและครบถ้วนยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พัฒนา ESG Product Platform ระยะที่ 2 โดยล่าสุดได้เพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (Sustainability-themed Bond) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น รายชื่อผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนสูงสุด 10 อันดับแรก รายละเอียดข้อมูลการเสนอขายของตราสารแต่ละรุ่น ประเภทการเสนอขาย ระดับความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และรายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยคลิกดูข้อมูลได้ที่ https://sustainablefinance.sec.or.th/Bond

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้พัฒนาและเปิดตัว “ESG Product Platform” เมื่อเดือนมกราคม 2566 สำหรับแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มนี้ได้อย่างครบวงจร โดยปัจจุบันมีให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund: SRI Fund) และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) 

_____________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ประกาศผลการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ประชาชนรวมพลังเตือนภัยหลอกลงทุน
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เปิดโอกาส SME – Startup เข้าถึงแหล่งทุนและมีส่วนร่วมพัฒนาด้านความยั่งยืน
แอปพลิเคชัน “SEC Check First” สามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้แล้ววันนี้ เพื่อให้เช็กก่อนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลงทุน
ก.ล.ต. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) เข้าร่วมการพบปะผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 17 เมษายน 2567
ก.ล.ต. สั่งการให้ NUSA ชี้แจงข้อมูลโครงสร้างกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ NUSA รวมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น