Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขการดำเนินการของบริษัทตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 | ฉบับที่ 13 / 2567


คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แก้ไขการดำเนินงานพร้อมรายงานการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน 15 วัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอ และยังอาจมีประเด็นพิจารณาในเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ตามที่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งการ Zipmex ให้แก้ไขฐานะการเงินเพื่อให้ดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สืบเนื่องมาจากไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้และต้องระงับการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัทแจ้งว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และสำนักงานยังพบว่าบริษัทไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งสำนักงานได้มีหนังสือเพื่อให้บริษัทชี้แจงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมิได้มีหนังสือชี้แจงต่อสำนักงานในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังอาจมีประเด็นพิจารณาในเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด จึงมีมติให้บริษัทแก้ไขการดำเนินงานกรณีไม่อาจบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ดังนี้

  (1) แก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัท โดยต้องดำเนินการให้สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อ 15 ของประกาศที่ กธ. 19/2561

  (2) แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากร โดยบริษัทต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามข้อ 8 และข้อ 10 ของประกาศที่ กธ. 19/2561 

  (3) แก้ไขโดยจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้ไปใช้หรือหาดอกผลไม่ว่าโดยวิธีใด รวมถึงมีการจัดทำบัญชีของลูกค้าแยกแต่ละราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หากต้องมีการดำเนินการเพื่อคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงติดตามการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนด หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 อาจนำไปสู่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต”

______________________

หมายเหตุ:

ข่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 227/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน และดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ” ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

- พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

  มาตรา 35 เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

  หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจนั้นด้วยก็ได้

  หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกระทำความผิดซ้ำอีก รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต ในการนี้ รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าก่อนก็ได้


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. ย้ำห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ Meme Token และกำชับนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ทำให้เข้าใจผิด
ก.ล.ต. เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต และการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ