Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 | ฉบับที่ 43 / 2567ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว จึงได้กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี 2567
ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี 2566