Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 | ฉบับที่ 72 / 2567


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ในการสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทย และป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนไทยใช้หลักทรัพย์ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการมีหลักทรัพย์ NVDR ในการสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทยโดยไม่ติดข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าว (Foreign Limit) และเพื่อป้องกันการนำหลักทรัพย์ NVDR ไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือเป็นช่องทางปกปิดข้อมูลการถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในตลาดทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนขาดข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

  (1) ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ NVDR ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ หรือเป็นกรณีการโอนตามกฎหมาย  

  (2) กรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) ในต่างประเทศ หรือผู้ดำเนินการเพื่อบุคคลอื่น ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งลูกค้าถึงข้อจำกัดการให้บริการตาม (1) และให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ NVDR ที่มีสัญชาติไทย โดยให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกสิ้นเดือนและเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว* จะเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

________________________

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 (https://publish.sec.or.th/nrs/10159s.pdf)


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้
ก.ล.ต. แจ้งกรณีกล่าวโทษอดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ทุจริตหลอกลวง อยู่ระหว่างกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานสอบสวน
ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ผลักดันการผนวกปัจจัย ESG ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อเนื่อง
ก.ล.ต. เปิดเผยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ