Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยรายชื่อผู้สามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไปได้ตามบทเฉพาะกาลวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 | ฉบับที่ 89 / 2561ก.ล.ต. เปิดเผยรายชื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 7 ราย ที่ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่างที่ ก.ล.ต. พิจารณาคุณสมบัติ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคำขอถูกปฏิเสธ

สืบเนื่องจาก พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 อนุญาตให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วก่อนวันที่กฎหมายมีผล และได้ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายในกำหนด 90 วัน (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561) สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาต  ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมที่ยื่นขออนุญาตตามบทเฉพาะกาลซึ่งจะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) 5 ราย ได้แก่

(1) บริษัท บิทคอยน์ จำกัด (BX) เว็บไซต์ : bx.in.th
(2) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB) เว็บไซต์ : bitkub.com
(3) บริษัท แคชทูคอยน์ จำกัด (Cash2coin) เว็บไซต์ : cash2coins.com
(4) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TDAX) เว็บไซต์ : tdax.com
(5)  บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) เว็บไซต์ : coinasset.co.th

ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) 2 ราย ได้แก่

(1) บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (Coins TH) เว็บไซต์ : Coins.co.th
(2) บริษัท ดิจิทัลคอยน์ จำกัด (ThaiWM) เว็บไซต์ : thaiwm.com

นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 2 ราย ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตตามบทเฉพาะกาล เพื่อยืนยันว่าได้มีการประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 หรือไม่ และจะเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/digitalasset  ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอข้างต้นก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ที่สนใจลงทุนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในการสูญเงินลงทุนได้ และในกรณีที่มีผู้มาชักชวนให้ลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามรายชื่อที่ ก.ล.ต. เปิดเผยไว้หรือไม่  โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวและประสงค์จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นขอใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ได้ และจะสามารถประกอบธุรกิจได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง"

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถสอบถาม ก.ล.ต. ที่ โทร. 1207

_____________________________