Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เผยแนวคิดเพิ่มกลไกติดตามการจัดการกองทุนรวม เพื่อดูแลประโยชน์ของผู้ลงทุนวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 | ฉบับที่ 18 / 2562ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน รองรับการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ต้องจัดการกองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และมีกลไกในการติดตามดูแลการจัดการกองทุน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการกองทุนรวมของไทย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บลจ. จะบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกลไกในการติดตามดูแลการจัดการกองทุน ด้วยการกำหนดให้ บลจ. ต้องจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ทำหน้าที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของ บลจ. (2) มีผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบและกำกับดูแล (3) มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และ (4) สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

ผู้ทำหน้าที่ต้องติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย รวมทั้งการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ นอกจากนี้ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยรวมทั้งต้องรายงานผลการติดตามดูแลแก่คณะกรรรมการ บลจ. ผู้ถือหน่วย และสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดรับกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการกองทุนรวมของไทยและผู้ลงทุนให้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6072 หรือ 0-2263-6203 หรือทาง e-mail: sumitra@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

                              _____________________________
หมายเหตุ : เอกสารรับฟังความคิดเห็น
https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1549504135hearing_06_2562.pdf