Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดงานเสวนา “4 รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล”วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562


นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ “รู้กับสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อให้ประชาชนได้ รู้เขา รู้เรา รู้ระวัง และรู้จักบทบาท ก.ล.ต. ในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีนางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน และนางสุนิสา ธรรมภิบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและพัฒนา ร่วมเสวนา และนางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานมีผู้เข้าร่วมฟังเสวนากว่า 200 คน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562