Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ 5 หน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 | ฉบับที่ 99 / 2562


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 5 แห่ง ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการความร่วมมือ ทำให้เกิดการทำงานในเชิงรุกและรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันการกระทำความผิดในตลาดทุนมีความซับซ้อนมากขึ้น ก.ล.ต. จึงเห็นความสำคัญของการยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน  อย่างไรก็ดี ในกระบวนการทำงานนอกจากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างถ่องแท้

ก.ล.ต. และหน่วยงานภาครัฐทั้ง 5 แห่งข้างต้น จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อการทำงานในเชิงรุกและรวดเร็ว ทั้งในด้านการรวบรวมและตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายและการป้องปรามการกระทำความผิดในตลาดทุน โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในวันที่สองของการสัมมนา จะมีการเสวนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 อีกด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มเครือข่ายในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่พบว่ามีการนำเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในการหลอกลวงประชาชน 

 ___________________________