Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้ากรณีลูกค้าทยอยถอนทรัพย์สินจาก BXวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 | ฉบับที่ 129 / 2562


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า กรณี บริษัท บิทคอยน์ จำกัด หรือ BX ซึ่งได้เปิดเผยแผนที่จะยุติบทบาทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นั้น ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า ก.ล.ต. ได้มีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดกับ BX ในกระบวนการถอน คืน หรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า และตามแผนของ BX

จากข้อมูลที่ BX ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ได้มีลูกค้าทยอยถอน รับโอนคืน หรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนทรัพย์สินที่เป็นเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าลดลงไปกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ BX แจ้งยังปรากฏว่า มีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมิได้มาถอน รับโอนคืน หรือโอนย้ายทรัพย์สิน

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้กำชับให้ BX ดำเนินการแจ้งลูกค้าที่ยังมีทรัพย์สินอยู่ที่บริษัทให้มาติดต่อขอรับคืนหรือโอนย้ายทรัพย์สิน รวมทั้งเพิ่มวิธีการในการติดต่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดต่อบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลการยุติการให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและมารับโอนทรัพย์สินคืนเป็นไปตามแผนของ BX ซึ่ง ก.ล.ต. จะดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนเป็นหลัก เมื่อไม่มีทรัพย์สินของลูกค้าค้างอยู่ที่บริษัทแล้ว บริษัทจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการขอคืนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ก.ล.ต. ได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอให้ลูกค้าของ BX ที่มีทรัพย์สินค้างอยู่ที่บริษัทให้ไปติดต่อบริษัทโดยเร็ว หากมีข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ สามารถติดต่อขอคำแนะนำจาก ก.ล.ต. ที่ Help Center 1207 กด 7 หรืออีเมล info@sec.or.th

________________________________________