Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 | ฉบับที่ 1 / 2563


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน โดยดูแลงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

1. นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ จากผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

2. นายปริย เตชะมวลไววิทย์ จากผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

3. นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์ จากผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

สำหรับ นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2537 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน และฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ตามลำดับ

______________________