Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | ฉบับที่ 36 / 2563


ก.ล.ต. ออกหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนขอความร่วมมือให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กับบริษัทจดทะเบียน จึงได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งโดยขอความร่วมมือให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ และการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งควรจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และระบบงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และระบบงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีแผนที่จะจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนต่อไป  


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงาน Job Expo Thailand 2020 มีผู้สมัครงานกับ ก.ล.ต. แล้วกว่า 600 คน
ก.ล.ต. ร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ 100 ตำแหน่ง
ก.ล.ต. ผนึก ธ.ก.ส. ปั้นเดอะเทรนเนอร์ด้านการลงทุน ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล (financial literacy) ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ
ก.ล.ต. ร่วมมือ World Bank จัดสัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG
ก.ล.ต. ร่วมเสวนาออนไลน์ในงาน Driving Impact Investment in Thailand : SDG Impact Accelerator Program จัดโดย UNDP ร่วมกับ ChangeFusion