Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดรับกับพัฒนาการและสภาพการณ์ปัจจุบันวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 | ฉบับที่ 129 / 2563


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับการกำกับดูแลในเรื่องสำคัญให้เทียบเท่าธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้เหมาะสมและเท่าทันพัฒนาการของธุรกิจและสภาพการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพัฒนาการด้านนวัตกรรมทางการเงิน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม 

ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการ การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการโฆษณาส่งเสริมการขาย (2) การรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนลูกค้ามาให้ใช้บริการ (introducing broker agent) และ (3) การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด และนำมาปรับปรุงหลักการเพื่อประกอบการยกร่างประกาศครั้งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=633 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: ekarit@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

___________________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต Huobi หรือบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. เตือนประชาชนให้ระมัดระวังถูกชักชวนให้ลงทุนกับ StorageCity Platform
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้ซื้อขาย
ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรม ทางการเงิน (Financial Innovation)