Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. แจ้งผู้ลงทุนสามารถนำค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน”วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 | ฉบับที่ 210 / 2563


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งผู้ลงทุนให้สามารถนำค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บริการการลงทุนในตลาดทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2563 โดยกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้สามารถนำค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามจำนวนที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท มาหักลดหย่อนเงินได้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ลงทุนที่ได้ใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการชำระค่าบริการ (ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) และภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงเวลาที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนเงินได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท โดยต้องมีเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ระบุชื่อของผู้ลงทุนเป็นหลักฐาน

ผู้ลงทุนที่จะใช้สิทธิตามโครงการดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือสายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทร. 1207

________________________ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. จัด “SEC Capital Market Symposium 2020” สนับสนุนการใช้ Big Data และส่งเสริมนวัตกรรมในตลาดทุน
ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัยยิ่งขึ้น รองรับเทคโนโลยีใหม่
ก.ล.ต. ร่วมกับสภาทนายความฯ จัดสัมมนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพแก่ทนายความในการช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุนด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action)
ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับการออกและเสนอขาย “Sustainability-linked Bond” ตราสารหนี้ยั่งยืนประเภทใหม่
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ