Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. แจ้ง “ที่ปรึกษา – ผู้จัดการเงินทุน” สินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิม ให้มายื่นขอใบอนุญาตภายใน 24 ก.พ. 64วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ 33 / 2564


ก.ล.ต. แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่ดำเนินธุรกิจก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และต้องการประกอบธุรกิจต่อไป ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมให้บริการคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเริ่มประกอบธุรกิจก่อนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และต้องการประกอบธุรกิจต่อไป ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้* โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 9556, 9935, 9822 หรือ 6076

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ (1) มีพฤติกรรมให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือให้มูลค่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีประกอบธุรกิจเป็น “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และมีพฤติกรรมให้บริหารจัดการลงทุนหรือตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแทนลูกค้า กรณีประกอบธุรกิจเป็น “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” (2) รับค่าธรรมเนียมทางตรงหรือทางอ้อม และ (3) ทำเป็นทางค้าปกติหรือให้บริการเป็นการทั่วไป 

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ สามารถขอรับคำปรึกษาหรือนัดหารือประเด็นที่สำคัญ (Pre-consult) กับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตเมื่อมีความพร้อม

___________________________

หมายเหตุ : *ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  https://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8729s.pdf

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 234/2563 เรื่อง ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” และปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8681ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์คำนวณ NAV “กองทุนรวม UI” ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไป
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund)
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Binance กรณีประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด