Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตือน 24 ก.พ. 64 เปิดให้ “ที่ปรึกษา – ผู้จัดการเงินทุน” สินทรัพย์ดิจิทัลรายเดิม ยื่นขอใบอนุญาตวันสุดท้ายวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | ฉบับที่ 34 / 2564


ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่ดำเนินธุรกิจก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และต้องการประกอบธุรกิจต่อไป ต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และต้องการประกอบธุรกิจต่อไป ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 9556, 9935, 9822 หรือ 6076

ผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ (1) มีพฤติกรรมให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือให้มูลค่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีประกอบธุรกิจเป็น “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และมีพฤติกรรมให้บริหารจัดการลงทุนหรือตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแทนลูกค้า กรณีประกอบธุรกิจเป็น “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” (2) รับค่าธรรมเนียมทางตรงหรือทางอ้อม และ (3) ทำเป็นทางค้าปกติหรือให้บริการเป็นการทั่วไป 

ทั้งนี้ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มาตรการ 66 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

________________________

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 https://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8729s.pdf

ข้อมูลสำหรับผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ทำธุรกิจมาก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 https://www.sec.or.th/TH/Pages/Shortcut/DigitalAsset.aspx#ADV


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 2 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ก.ล.ต. ให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์
ก.ล.ต. ศึกษาแนวทางกำกับดูแล Virtual Capital Market ตามแผนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล”
ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น TRUE โดยอาศัยข้อมูลภายใน