Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายมาให้บริการวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 | ฉบับที่ 56 / 2564


ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาให้บริการและช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายนำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน โดยเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีระบบงานในการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้านั้นได้ผ่านการพิจารณาถึงรูปแบบและกลไกการใช้งานที่แสดงได้ว่าไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายแก่ผู้ลงทุนที่มาใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีระบบคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท จากปัจจุบันที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดกรองสินทรัพย์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีระบบงานในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย (listing rule) ซึ่งมุ่งเน้นการคัดกรองเฉพาะสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง และโทเคนดิจิทัลที่มีความคืบหน้าหรือความเป็นไปได้ของโครงการ

____________________

ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 2 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจ “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานและเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน
ก.ล.ต. ให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์แบบ deposit taking & lending