Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายมาให้บริการวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 | ฉบับที่ 56 / 2564


ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาให้บริการและช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายนำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน โดยเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีระบบงานในการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้านั้นได้ผ่านการพิจารณาถึงรูปแบบและกลไกการใช้งานที่แสดงได้ว่าไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายแก่ผู้ลงทุนที่มาใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีระบบคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท จากปัจจุบันที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดกรองสินทรัพย์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีระบบงานในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย (listing rule) ซึ่งมุ่งเน้นการคัดกรองเฉพาะสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง และโทเคนดิจิทัลที่มีความคืบหน้าหรือความเป็นไปได้ของโครงการ

____________________

ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต Huobi หรือบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) และเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ
ก.ล.ต. เตือนประชาชนให้ระมัดระวังถูกชักชวนให้ลงทุนกับ StorageCity Platform