Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก โดยขยายเวลาให้แก้ไขระบบงาน จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 | ฉบับที่ 88 / 2564


คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติขยายระยะเวลาให้บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) แก้ไขระบบงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก จนกว่าจะแก้ไขระบบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ โดยในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือไปยัง Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ระงับการให้บริการชั่วคราว และแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่ง Huobi ได้แก้ไขและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และมีหนังสือขอขยายระยะเวลาแก้ไขประเด็นความบกพร่องจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ได้มีการแก้ไขระบบงานตามสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระดับหนึ่งแล้ว ประกอบกับ Huobi อยู่ระหว่างการระงับการให้บริการ ซึ่งลูกค้าได้ทยอยถอนทรัพย์สินออกไปเป็นส่วนมากแล้ว จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไปอีก และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

________________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เพื่อหารือแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. กำชับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระมัดระวังการให้บริการเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการของผู้จัดการเงินทุนและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวกับ DeFi
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน แสดงตัวตนกับ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration
ก.ล.ต. – บช.ก. ยกระดับการทำงานเชิงรุกร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล