Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ทำโครงการ “Online Marketplace” ส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 30 ปีวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 | ฉบับที่ 54 / 2565


ก.ล.ต. ร่วมมือกับ สสว. จัดทำโครงการ “Online Marketplace” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. โดยสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน Shopee แพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสรับทางเลือกเข้าระดมทุนในตลาดทุน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยขยายขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคความปกติใหม่ (new normal) เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล  

ในวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ในปี 2565 ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับ สสว. จัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME SE และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และตลาดทุน    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สสว. และ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น โดยจะเริ่มจากความร่วมมือในโครงการ “Online Marketplace” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 30 ปี และเป็นหนึ่งในโครงการที่ ก.ล.ต. ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านไมโครไซต์ บนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “Shopee” ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 300 ร้านค้า ซึ่งเป็นสมาชิก SME ของ สสว. สมาชิก SE ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผู้บริโภค เช่น คูปองส่วนลดเพื่อใช้กับร้านค้าในโครงการตลอดระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้ผู้บริโภคได้รับทราบและรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น” 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างสูง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลบวกกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการเหล่านั้นมีการปรับระบบและวิธีการทำงาน และหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพก็คือการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม หรืออาจจะมีพันธมิตรการค้าใหม่

นโยบายของ สสว. ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ดำเนินกิจการให้มั่งคงและยั่งยืนต่อไป” ผอ.สสว. กล่าว

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME SE ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามการประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th  และเฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต. เว็บไซต์ สสว. www.sme.go.th แอปพลิเคชัน SME Connext และเฟซบุ๊ก เพจ สสว. ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIKSqojKNYuElJMBRJ8YUbs1GEnskRVoM48rU0EHZ_MK2oA/viewform  หรือสแกน QR Code

       

_____________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว.

โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 Email: charoenchai@sme.go.th


ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   

โทร. 02-033-9502-5, 089-200-1673 Email: press@sec.or.th