Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 | ฉบับที่ 118 / 2565


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ที่บริษัทมีการประกาศระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านเพจเฟซบุ๊กของบริษัทนั้น Zipmex ได้ชี้แจงมาแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับยังขาดสาระสำคัญประกอบการพิจารณา ก.ล.ต. จึงมีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแล และให้แสดงหลักฐานการนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ฝากไว้ในโปรแกรม ZipUp ไปลงทุนในแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะ Celsius และ Babel Finance พร้อมทั้งให้บริษัทเปิดให้บริการระบบการซื้อขายและระบบฝากถอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ซื้อขายตามปกติ และจัดให้มีระบบการให้บริการติดต่อลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ

______________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์การจัดตั้งหรือย้ายสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับ SME – Startup เสนอขาย “ตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน”
สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผย “นโยบายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม” สนับสนุนการพัฒนาและคุ้มครองผู้ลงทุน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending