Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อมูล เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณี Zipmexวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 | ฉบับที่ 120 / 2565


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ได้ระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือให้บริษัทจัดให้มีระบบการให้บริการติดต่อลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ก.ล.ต. จึงจัดทำแบบฟอร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงได้ชัดเจนถูกต้อง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ลิ้งก์ www.sec.or.th/zipmexform  

_____________________

ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดเผยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing) รองรับการระดมทุนของอุตสาหกรรม soft power ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน
ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้ยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น