Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 | ฉบับที่ 124 / 2565


ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565   

________________________

หมายเหตุ:

ตามลิงก์ https://zipmex.com/th/en/moratorium-20220727/    ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ
การพิจารณาการแก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก.ล.ต. เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox ยื่น filing ขอออกเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการขอเป็นสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์สำหรับ “ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในการขอรับความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่น