Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 | ฉบับที่ 124 / 2565


ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565   

________________________

หมายเหตุ:

ตามลิงก์ https://zipmex.com/th/en/moratorium-20220727/    ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการทบทวนหลักเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนนิยามหนี้สินด้อยสิทธิ
ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ก.ล.ต. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนไทย
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นรายงานและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล