Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 | ฉบับที่ 154 / 2565


ตามที่ศาลสิงคโปร์* ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ สั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 แจ้งให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และขอให้ Zipmex ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ก.ล.ต. ได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เกี่ยวกับกรณีที่ Zipmex อาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) และกฎหมายอื่น และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 พนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณี Zipmex และนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) ที่ใช้เก็บทรัพย์สินของลูกค้า

________________________

หมายเหตุ: * ตามลิงก์ https://www.elitigation.sg/gd/s/2022_SGHC_196


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์การจัดตั้งหรือย้ายสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับ SME – Startup เสนอขาย “ตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน”
สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผย “นโยบายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม” สนับสนุนการพัฒนาและคุ้มครองผู้ลงทุน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending