Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นในวงกว้างของ SMEวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 | ฉบับที่ 156 / 2565


ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME ซึ่งจะช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SME

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายในการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 – 2580) โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME เพื่อเปิดช่องการระดมทุนสำหรับ SME ให้สามารถระดมทุนได้ในหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ของ underwriter ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME ที่กล่าวข้างต้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

___________________


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง เพื่อเป็นประโยชน์แก่การประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ก.ล.ต. สั่งการให้ NUSA ชี้แจงข้อมูลกรณีบริษัทย่อยขายที่ดินและความคืบหน้าการขายโครงการ รวมทั้งชี้แจงการควบคุมภายในของบริษัทในการกำกับดูแลการขายทรัพย์สิน
ก.ล.ต. สั่งการให้ NEWS ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ก.ล.ต. มีแนวคิดเปิดโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล