Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransferวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | ฉบับที่ 199 / 2565


ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer* เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร รวมทั้งให้ Bitkub แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 (ครบกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565) นั้น

ต่อมา Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีที่ Bitkub ยังไม่อาจดำเนินการประสานกับผู้ออกเหรียญให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB และ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งครบกำหนด 30 วันเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการมานั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งการครั้งก่อน 

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวให้คำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ adminTransfer และหากผู้ออกเหรียญ KUB เลือกการแก้ไขโดยการยกเลิก adminTransfer ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการแก้ไขตามการสั่งการดังกล่าว ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB ให้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงนโยบายการควบคุมการใช้ adminTransfer ให้มีความรัดกุมมากขึ้นตามที่ Bitkub เสนอมา โดยต้องคำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงจากการเข้าถึงกุญแจและการอนุมัติคำสั่ง adminTransfer บน smart contract ด้วย

_______________________

หมายเหตุ : * adminTransfer คือ ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 108/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9495

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 123/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9532

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 165/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9633


ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. เปิดเผยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (shelf filing) รองรับการระดมทุนของอุตสาหกรรม soft power ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน
ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้ยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น