Sign In
ข่าว ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สนับสนุน IOD เป็นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ บจ. เปิดโอกาสให้กับสตรีในระดับผู้นำและกรรมการมากขึ้น เพื่อสนับสนุนบทบาทสตรีในภาคตลาดทุนวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 | ฉบับที่ 14 / 2566


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและกรรมการ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสให้สตรีที่เป็นผู้นำองค์กร ตามแนวทางการผลักดันของสากลและแผนดำเนินการ ในการเพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต.

โครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ประจำปี 2566 นี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจาก ปี 2565 ที่มุ่งสนับสนุนเงินทุนในการช่วยเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น ตลอดจนเป็นกลไกสร้างโอกาสในการทำหน้าที่กรรมการให้แก่สตรีที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการ “Director Certification Program (DCP)” ของ IOD โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตร DCP จะมีรายชื่อในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพและมีทักษะที่เหมาะสม นับเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสแก่สตรีให้ได้รับการพัฒนาบทบาทและมีโอกาสในระดับกรรมการและผู้นำขององค์กรมากขึ้น อีกทั้งโครงการยังสอดรับกับทิศทางการผลักดันการส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับนานาชาติ รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น และเนื่องจากการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้แจ้งความประสงค์จะสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในปีนี้จึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มสตรีในบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง และกลุ่มสตรีจากบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.   ปี 2566 – 2568 คือ การยกระดับศักยภาพของตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Capital Market) โดยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ตลอดจนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 5 เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ดังนั้น โครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการของ IOD นอกจากจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และทักษะของสตรีในการทำหน้าที่กรรมการอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนกรรมการสตรี และทำให้คณะกรรมการมีมุมมองที่หลากหลายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงความเท่าเทียมทางเพศทั้งในตัวกิจการตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ (Value chain) ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ของแผนดำเนินการเพื่อเพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนโครงการของ IOD ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา” 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ IOD กล่าวว่า “ โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่นอกจากจะสอดรับกับทิศทางในระดับสากลที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังช่วยตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ IOD ที่ต้องการทำหน้าที่สนับสนุนกรรมการให้เกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการมีกรรมการสตรีในองค์ประกอบคณะกรรมการมีส่วนช่วยให้เกิดความหลากหลาย ทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นสติให้กับฝ่ายจัดการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีกรรมการและผู้บริหารสตรีหลายท่านให้ความสนใจโครงการนี้มาก เพราะประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการนี้จะทำให้สตรีได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ Platform อย่าง Director Pool ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางให้กับสตรีให้ได้รับโอกาสที่มากขึ้น ประกอบกับบริษัทเองก็ได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งที่สามารถใช้สรรหากรรมการได้ IOD ต้องขอขอบคุณทางสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างมากที่ได้สนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง”     

ทั้งนี้ โครงการ ของ IOD จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน – ธันวาคม 2566 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือมาจากบริษัทย่อยที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ mai 

__________________________

 ข่าวในหมวดเดียวกัน

ก.ล.ต. ไทยเข้าร่วมประชุมเวทีระดับนานาชาติประจำปี (IOSCO Annual Meeting) ประเทศกรีซ
แถลงข่าวร่วม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านระบบการศึกษา
ก.ล.ต. ประกาศผลการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ประชาชนรวมพลังเตือนภัยหลอกลงทุน
ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เปิดโอกาส SME – Startup เข้าถึงแหล่งทุนและมีส่วนร่วมพัฒนาด้านความยั่งยืน
ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 40