Sign In
การทดลองระบบ 246-2 online

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน") ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทดลองใช้ระบบ 246-2 online ที่อยู่ระหว่างพัฒนา และในขณะนี้ เปิดให้ท่านทดลองใช้การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์  การได้มาหรือสิ้นสุด concert party การได้มาหรือสิ้นสุดบุคคลตามมาตรา 258  และการได้มาในลักษณะ chain principle

 

สำหรับข้อมูลที่ผู้เข้าทดลองใช้ระบบ 246-2 online ได้ลงทะเบียนหรือทดลองส่งข้อมูลการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นเพียงการทดสอบระบบงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเท่านั้น มิใช่การรายงานต่อสำนักงานตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบในช่วงที่เปิดให้มีการทดลองใช้จะถูกลบออกทั้งหมดก่อนที่สำนักงานจะเปิดใช้ระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบระบบ 246-2 online


 

 

คู่มือการใช้งานระบบ 246-2 online

หัวข้อคู่มือ
(PDF)
คู่มือฉบับเต็ม download
คู่มือแยกตามหัวข้อ 
     ข้อควรรู้ก่อนทดลองใช้ระบบ 246download 
     ขั้นตอนที่ 1 : การลงทะเบียน (Registration)download 
     ขั้นตอนที่ 2 : ปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องdownload 
     ขั้นตอนที่ 3 : การรายงาน 246-2 onlinedownload

 

ทดลองใช้ระบบ 246-2 online :  https://web-r246.sec.or.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกฎหมาย  :
0-2033-9620, 0-2033-9608 e-mail : corgov@sec.or.th

การใช้ระบบ : 
1207 กด 3 โทรสาร 0-2033-9660 e-mail : helpdesk@sec.or.th