Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อพษ. 15/2562

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลัก fiduciary duty และปรับปรุงนิยามที่เกี่ยวข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ขอบเขตของรายการ MT

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2. ข้อยกเว้นรายการ MT

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 3. วิธีการคำนวณขนาดรายการ (ใช้กับเกณฑ์ MT และ RPT)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 4. การนับรวมรายการ (ใช้กับเกณฑ์ MT และ RPT)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 5. วิธีดำเนินการตามขนาดรายการของเกณฑ์ MT

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 6. ยกเลิกการแบ่งประเภทรายการ RPT

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 7. ยกเลิกข้อยกเว้นรายการ RPT

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 8. การคำนวณขนาดรายการ และการดำเนินการตามขนาดรายการของเกณฑ์ RPT

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 9. การปรับปรุงนิยาม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 10. การยกเลิกคำนิยาม “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และใช้คำว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” แทน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 11. การเปลี่ยนคำเรียก “ผู้มีอำนาจควบคุม” ที่ใช้ในหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย เป็น คำว่า “ผู้มีอิทธิพล อย่างมีนัยสำคัญ”

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางอัจจนาวดี ธนบัตร / นางอมรรัตน์ ไตรทศาวิทย์ / นางสาวพัชรพร รังสีธรรม ฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6103 / 0-2263-6196 / 0-2033-9647