Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนจ. 24/2562

การปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของข้อมูลสถานะการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. มูลค่าหน้าตั๋วของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. มูลค่า Notional Amount ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 6. ผลกำไรขาดทุนจากการ mark to market ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุน ในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 7. การมีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 แบบสำรวจความคิดเห็น (เพิ่มเติม)9. มูลค่า option value ต่อสัญญา ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 10. มูลค่า option premium ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 11. มูลค่าธุรกรรม ในรูปสกุลเงินที่กองทุนทำธุรกรรมในต่างประเทศของธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 12. มูลค่าหลักประกัน ในรูปสกุลเงินที่กองทุนทำธุรกรรมในต่างประเทศ ของธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 13. ยอดคงค้าง excess cash และ margin รายกองทุนในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายอธิภัทร พูลถนอมสุข ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6039 e-mail: arthipha@sec.or.th