Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนธ. 25/2562

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เฉพาะในกรณีที่จะไปซื้อขายกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ETP หรือ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วม ETP Regulatory Sandbox เท่านั้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 
 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวปิยะรัจน์ ศิวะเกื้อ / นางสาวอรณิชา บุญปัญญา / นางสาววสุ วุฒิสันติ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2033-9712 / 0-2033-4639 / 0-2033-9700 email : piyaruj@sec.or.th ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th