Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนธ. 30/2562

ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การปรับปรุงให้ธุรกิจหลักทุกประเภทจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบแปรผัน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การกำหนดให้ธุรกิจสนับสนุนและธุรกิจเฉพาะจัดเก็บค่าธรรมเนียมคงที่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 25,000 บาท และ อัตราสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และอัตราสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การปรับปรุงรอบการจ่ายค่าธรรมเนียมให้เหลือเพียง 1 รอบ กล่าวคือภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. ระยะเวลามีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 6. อื่น ๆ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสวริน เจือศรีกุล / นางสาวเบญจา คัจฉพันธ์ / นายเก่งกาจ อิ่มสัมฤทธิ์ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ email : sawarin@sec.or.th หรือ benja@sec.or.th