Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อกต. 44/2562

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ ico portal ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการขออนุญาต และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น


หลักการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล?1.1 การเปลี่ยนกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 1.1.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.2 การเพิ่มข้อกำหนดที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขอขยายระยะเวลาแสดงความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 1.2.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.3 การกำหนดระยะเวลาสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตครั้งใหม่

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 1.3.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.4 การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีผู้ที่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ก่อน ที่จะมีการประกาศให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 1.4.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล2.1 การเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่เก็บข้อมูลไว้กับ cloud provider

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.1.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 การจัดการและเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าโดยต้องฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี custodian รองรับไว้กับ 3rd party custodian

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.2.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้ใน cold wallet ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ดิจิทัลลูกค้าทั้งหมด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.3.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 คุณสมบัติของ custodian และแนวทางในการคัดเลือก custodian

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.4.C ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 หลักเกณฑ์ด้านอื่น ๆ2.5.1 การขยายระยะเวลายื่นงบการเงิน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.2 การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับอนุญาตก่อนประกอบธุรกิจอื่น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.3 การกำหนดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ Compliance

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.4 การกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณา

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.5 การตั้งตัวแทน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.6 การขอหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.7 การยกเลิกหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลผ่าน API

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.8 การรายงานการเปลี่ยนแปลงระบบงานสำคัญ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.9 การรายงานเหตุการณ์ด้าน cyber incident

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.10 การกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 2.5.11 การอนุญาตให้ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า โดยต้องมีทุนจดทะเบียนและระบบงานตามที่กำหนด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักการกำกับดูแล ICO Portal3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการให้ความเห็นชอบ ICO portal ดังนี้3.1.1 การกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจสอบระบบของ ICO portal ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3.1.2 การเปลี่ยนกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรายปี ในปีแรก

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3.2 การกำหนดให้ ICO Portal ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบ cloud โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกันทุกราย

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงทั้งหมดข้างต้น จะมีผลใช้บังคับหลังประกาศออก ประมาณ 1 เดือน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นายเจษฎา ปรมาภรณ์พิลาส โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9540 2. นายพีรพงษ์ ธนกิจ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6149 3. นายจิรวุฒิ เฮ้งตระกูล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4654