Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อจท-2. 3/2563

การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในวงกว้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ SME และ startup สามารถระดมทุนจากบุคคลในวงกว้างได้
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกหลักเกณฑ์ให้ SME ทั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นแบบวงกว้าง (PO) ได้ หากเป็นกิจการที่มีผลการดำเนินการมาแล้วในระดับหนึ่งหรือมีมูลค่ากิจการระดับหนึ่ง เช่น (1) เป็น SME ขนาดกลางตามนิยามของ สสว. (2) เป็น startup ระดับ post series A ขึ้นไป (3) บริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนใน mai หรือ SET ต่อไป

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจำกัดประเภทผู้ลงทุนที่จะเข้าซื้อขายใน SME board เป็นเฉพาะ (1) II / VC / PE / angel investor (2) กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ (3) ผู้ลงทุนที่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ (professional license) ตามที่กำหนด (4) ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนในหุ้น (มีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ในรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด และผ่านการทำ knowledge test)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนในหุ้น (ตามข้อ 2 (4)) ต้องซื้อขายผ่านตัวกลางซึ่งต้องปฏิบัติตาม sales conduct เดียวกับการขายผลิตภัณฑ์ประเภท risky / complex product โดยตัวกลางจะทำหน้าที่คัดกรองผู้ลงทุนและมีกระบวนการขายที่เข้มงวดกว่าปกติ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอขายของ SME ดังนี้4.1 กิจการไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต แต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน และหนังสือชี้ชวนต่อผู้ลงทุน โดยกิจการจะสามารถเสนอขายหุ้นได้เมื่อพ้น 3 วันนับแต่ที่ยื่นแบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนที่ครบถ้วน ต่อสำนักงาน (ยกเว้นข้อมูลเรื่องการเสนอขาย)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.2 แบบแสดงรายการข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.3 คิดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าการเสนอขาย

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.4 งบการเงินของกิจการต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากสำนักงาน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.5 กิจการมีหน้าที่รายงานผลการขายภายใน 45 วัน เช่นเดียวกับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในปัจจุบัน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายทยากร จิตรกุลเดชา นางสาวจารุวรรณ เลี่ยวศรีสุข นางสาวฐานิดา เลิศวัฒนกิจกุล ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2263-6025 0-2263-6254 0-2263-6249 หรือ e-mail: tayakorn@sec.or.th หรือ jaruwan@sec.or.th หรือ thanidal@sec.or.th