Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนธ. 8/2563

ร่างหลักเกณฑ์แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับร่างแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) มาใช้สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระในการกรอกข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ขอบเขตการใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) ในรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากชุดข้อมูลใน single form

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. วันที่มีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5.1 แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน - ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5.2 แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน - ข้อมูลเพื่อให้บริการ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 6. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวเบญจา คัจฉพันธ์ โทรศัพท์ 0-2033-9509 2. นางสาวสวริน เจือศรีกุล โทรศัพท์ 0-2033-4662 3. นายรัชชานนท์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ โทรศัพท์ 0-2033-4620 e-mail: benja@sec.or.th