Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนธ. 37/2563

การกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

การกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวกับ ESG ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวกับ ESG เพิ่มเติม ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทิน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(SEC Help Center) โทร. 1207 กด 7