Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อจต. 38/2563

หลักการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond)
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย Sustainability-linked Bond

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้กรณี Sustainability-linked Bond ที่มีเงื่อนไขในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายแก่ผู้ลงทุนในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (“step-up coupon”) หากการประเมินผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ออกตั้งไว้ ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์การอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล หน้าที่ภายหลังการเสนอขาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขาย (“sales conduct”) สำหรับตราสารหนี้โดยทั่วไป

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้กรณี Sustainability-linked Bond มีข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขอื่นที่ซับซ้อน หรือมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์การอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล หน้าที่ภายหลังการเสนอขาย และ sales conduct สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขอื่นของ Sustainability-linked Bond ที่ผู้ออกตราสาร มีโอกาสกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของตราสาร และการอ้างอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน4.1 ข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขอื่นอ้างอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐานกับตราสารหนี้โดยทั่วไป เช่น

 4.2 ข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขอื่นอ้างอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐานกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น

 5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทรายงานและรอบการรายงานที่ผู้ออกตราสารต้องนำส่งภายหลังการเสนอขาย

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ผู้ออกตราสารแต่งตั้ง external reviewer เพื่อประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน อย่างน้อย ณ รอบประเมินที่ผู้ออกกำหนดไว้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 8. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางปณียา นิธิวรรณากุล โทรศัพท์ 0-2263-6259 2. นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9980 3. นางสาวนิภาพร ธรรมพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 0-2033-4632 หรือ e-mail: paneeya@sec.or.th หรือ kruaonn@sec.or.th หรือ niparpor@sec.or.th