Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

OrKhor 19/2551

ร่างประกาศว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ

หลักการและเหตุผล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม