Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อกอ. 31/2564

การยกเลิกการรับรองงบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเลิกการรับรองงบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การยกเลิกการรับรองงบการเงินของ PVD โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก ของ PVD

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การกำหนดให้ บลจ. จัดทำงบการเงินของ PVD และเผยแพร่พร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ให้สมาชิก PVD ทราบ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุน โดยผ่านช่องทางหรือวิธีการที่สมาชิก PVD สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การกำหนดให้ บลจ. นำส่งสำเนางบการเงินของ PVD และรายงาน การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ให้แก่สำนักงาน ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การกำหนดให้ บลจ. รายงานหรือนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของทุกนโยบายการลงทุน ในกองทุนที่ บลจ. บริหาร รวมทั้งมุมมองต่อภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการลงทุน ให้แก่สมาชิก PVD ทราบ อย่างน้อยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปีปฏิทิน โดยนำเสนอภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดนั้นๆ ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่สมาชิก PVD สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวอัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ โทรศัพท์ 0-2033-9936 e-mail: aunchisa@sec.or.th 2. นางสาวฐิติมา มารุ่งเรือง โทรศัพท์ 0-2033-9572 e-mail: thitimam@sec.or.th