Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อจท-1. 34/2564

หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

รับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตาม ม. 89/31 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การกำหนดการชักชวนที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ (1) การชักชวนโดยบุคคลธรรมดาต่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ราย โดยไม่นับรวมญาติสนิทของ ผู้ชักชวน (ญาติสนิท ให้หมายความถึง บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร) (2) การชักชวนของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการรับมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แทนผู้ถือหุ้นที่ฝากหลักทรัพย์

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 2. คุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ (1) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (2) ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ดำเนินการใช้สิทธิตาม ที่ได้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการชักชวน (3) ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษตามมาตรา 89/31 มาก่อนในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีการชักชวน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 3. ข้อมูลขั้นต่ำที่จะต้องเปิดเผยในการชักชวน (1) ชื่อบริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (2) ชื่อผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (ถ้ามี) (3) วันที่ เวลา และสถานที่ที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (4) วัตถุประสงค์ในการชักชวนที่ชัดเจน (5) ระเบียบวาระการประชุม (6) แนวทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระครบทุกวาระ เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยต้องระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนแยกรายวาระด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัท จดทะเบียนเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ (7) วิธีการและระยะเวลาในการส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เงื่อนไขการรับมอบฉันทะ (ถ้ามี) และการยกเลิกการมอบฉันทะ (8) แสดงคำเตือนที่ชัดเจนว่า “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ มอบฉันทะ” (9) คำรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 4. หลักเกณฑ์อื่น (1) ผู้ชักชวนจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่เกินความจริง เป็นเท็จ หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิด (2) ห้ามมิให้ผู้ชักชวนดำเนินการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบเบ็ดเสร็จ (blank check) เว้นแต่เป็นการชักชวนโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำหนดให้กรรมการอิสระเป็น ผู้รับมอบฉันทะ (3) ผู้ชักชวนต้องเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการชักชวน

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 5. กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 โดยมีเหตุผลดังนี้

 6. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 


สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นายทยากร จิตรกุลเดช โทรศัพท์ 0-2263-6025 email: tayakorn@sec.or.th 2. นายปราชญ์ รักตะบุตร โทรศัพท์ 0-2033-9796 email: praj@sec.or.th