Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนจ. 37/2564

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน

เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้กฎเกณฑ์มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การปรับปรุงให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันรวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้น (กองทุนรวมต้นทาง -> กองทุนรวมปลายทางชั้น 1 -> กองทุนรวมปลายทางชั้น 2) และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้แก่ การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน การห้ามใช้สิทธิออกเสียง และการเปิดเผยข้อมูล ในทุกชั้น

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ฉบับที่ )

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 3. วันมีผลใช้บังคับ

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวธนัญญา กลวัชรสังสิต โทรศัพท์ 0-2033-9781 2. นางสาวภัทรวดี สุวิพล โทรศัพท์ 0-2033-9945 หรือ e-mail: thanunya@sec.or.th หรือ pattarav@sec.or.th