Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อทง. 29/2565

การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending)

การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. หลักการห้ามประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุน การให้บริการ deposit taking & lending ตามข้อ 3.1

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ข้อยกเว้นในการกำกับดูแลตามข้อ 3.2

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. วันที่มีผลใช้บังคับตามข้อ 3.3

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-2033-4684 อีเมล thanapatk@sec.or.th / นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 อีเมล ekarit@sec.or.th