Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อทง. 30/2565

การปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

การเปิดเผยความเสี่ยงการซื้อขายคริปโทฯ และกำหนดขั้นต่ำการซื้อสินทรัพย์ฯ
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. เปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และมีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนทั่วไป ตามข้อ 3.1

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. กำหนดมูลค่าธุรกรรมซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำ (minimum purchase) ตามข้อ 3.2

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. วันที่มีผลใช้บังคับตามข้อ 3.3

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวชนัญชิดา จิราจินดากุล โทรศัพท์ 0-2263-6370 อีเมล chananchida@sec.or.th 2. นายเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ โทรศัพท์ 0-2263-6509 อีเมล ekarit@sec.or.th 3. นายจิรวุฒิ เฮ้งตระกูล โทรศัพท์ 0-2033-4654 อีเมล jirawut@sec.or.th