Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อกต. 37/2565

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และ ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การปรับปรุงเกณฑ์ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว และให้ผู้ค้าสินทรัพย์ฯ สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าได้ (ตามข้อ 3.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การปรับปรุงเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน (NC) (ตามข้อ 3.2)2.1 การปรับปรุงเกณฑ์ NC กรณีประกอบเฉพาะธุรกิจสินทรัพย์ฯ (ตามข้อ 3.2.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.2 การปรับปรุงเกณฑ์ NC กรณีประกอบธุรกิจสินทรัพย์ฯ รวมถึงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาฯ (ตามข้อ 3.2.2)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.3 การเพิ่มความชัดเจนการใช้กรมธรรม์ประกันภัย ในส่วนของ DA custody risk และ DA trading service risk (ตามข้อ 3.2.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.4 การปรับปรุงระดับเตือนภัย (Early Warning: EW) (ตามข้อ 3.2.4)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2.5 การปรับปรุงการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานเงินกองทุน (NC) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งประเภทเก็บรักษาทรัพย์สินฯ และไม่เก็บรักษาทรัพย์สินฯ คำนวณเงินกองทุนตามแบบรายงานและคำอธิบายประกอบ การคำนวณเงินกองทุนที่สำนักงานกำหนด จัดทำ แบบรายงาน NC เป็นรายวัน และจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ในวันทำการถัดไป (ตามข้อ 3.2.5)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การปรับปรุงสัดส่วนการเก็บรักษาสินทรัพย์ฯ ของลูกค้า (ตามข้อ 3.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 3.4)4.1 การปรับปรุงเกณฑ์การดำเนินการเมื่อเงินกองทุนลดลงจนถึงระดับที่กำหนด (ตามข้อ 3.4.1)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.2 การยกเลิกหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเก็บรักษาทรัพย์สินฯ แบบ cosign (ตามข้อ 3.4.2)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.3 การเพิ่มความชัดเจนการรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนที่เป็นของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นสินทรัพย์ สภาพคล่องในแบบรายงานเงินกองทุน (ตามข้อ 3.4.3)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.4 การกำหนดให้เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้ subordinated debt หรือ financial lease ที่ไม่ต้องนับรวมในการคำนวณหนี้สินรวมเป็นครั้งแรกหรือ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งสำเนาของสัญญาข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามข้อ 3.4.4)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.5 การปรับปรุงรายละเอียดของสัญญาเช่าที่ไม่ต้องนับรวมไว้ในการคำนวณหนี้สินรวมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS 16 (ตามข้อ 3.4.5)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4.6 การเพิ่มความชัดเจนการรายงานหนี้สินอื่น และภาระผูกพันในแบบรายงานเงินกองทุน (ตามข้อ 3.4.6)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. อื่น ๆ

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวปฏิมา ประจักษ์จิตต์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6560 e-mail: patima@sec.or.th 2. นายดุสิต อิชยพฤกษ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6203 e-mail: dusit@sec.or.th