Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนด. 13/2566

ร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending)

ร่างประกาศเกี่ยวกับการห้าม deposit taking & lending
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ deposit taking & lending (แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 11/3 (2) และ (2/1) ของประกาศ ที่ กธ. 19/2561)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending (เพิ่มข้อ 7 และ 34/10 ของประกาศ ที่ กธ. 19/2561)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. ข้อยกเว้นในการกำกับดูแล (เพิ่มข้อ 11/4 ของประกาศที่ กธ. 19/2561)

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวกัญจนฉัตต์ จิรอิทธิวรรณา โทรศัพท์ 0-2263-6538 อีเมล kanjanachat@sec.or.th / 2. นายธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-2033-4684 อีเมล thanapatk@sec.or.th / 3. นายจิรวุฒิ เฮ้งตระกูล โทรศัพท์ 0-2033-4654 อีเมล jirawut@sec.or.th