Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อนด. 18/2566

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในโทเคนดิจิทัล การให้บริการ รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การปรับเกณฑ์ลงทุนในโทเคนฯ การให้บริการรับฝาก และเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น


ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในโทเคนดิจิทัล การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังต่อไปนี้ หรือไม่1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขาย asset-backed ICO ประเภท real-estate backed ICO หรือ infra-backed ICO โดยยกเลิกการจำกัด การลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยต่อรายต่อโครงการ ตามข้อ 3.1

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. การทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มี custodial wallet provider ตามข้อ 3.2

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 3. การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขออนุญาต การประกอบธุรกิจอื่นจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 3.3

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 4. การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามข้อ 3.4.1

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 5. การปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งกำหนดบทเฉพาะกาลให้แก้ไขภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ตามข้อ 3.4.2

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นางสาวกัญจนฉัตต์ จิรอิทธิวรรณา โทรศัพท์ 0-2263-6538 อีเมล kanjanachat@sec.or.th 2. นายจิรอิศม์ ตันอมาตยรัตน์ โทรศัพท์ 0-2263-6149 อีเมล jira-it@sec.or.th 3. นายจิรวุฒิ เฮ้งตระกูล โทรศัพท์ 0-2033-4654 อีเมล jirawut@sec.or.th