Sign In
แบบรับฟังความคิดเห็น  

อสย. 50/2566

ร่างประกาศเกี่ยวกับการขยายเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมและขยายขอบเขตให้รวมถึงค่าที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น่าเชื่อถือ

ขยายเวลาลดหย่อนค่าธรรมเนียมและขยายขอบเขตค่าใช้จ่ายที่นำมาขอลดหย่อน
แบบสำรวจความคิดเห็น


1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. /2566 เรื่อง มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก1.1 บริษัทที่สามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.2 เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.3 ระยะเวลาดำเนินการยื่นเอกสารลดหย่อนค่าธรรมเนียม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.4 การยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมกรณี Holding company

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 1.5 มูลค่าค่าใช้จ่ายที่สามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย  

 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

 2. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ : 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวมณีนุช เหรียญมณี 0-2263-6252 / นางสาวภานุมาศ หลักฐาน 0-2263-6257 / นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร 0-2263-6050 หรือ e-mail: esg-sec@sec.or.th